fbpx
(+48) 502 704 859 olga@olgahoffman.com

Umowa z fotografem

Umowa jest zawarta z Olgą Hoffman, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Olga Hoffman Photography, z siedzibą przy: ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa, NIP: 9521810924, Regon: 382693843 (zwany dalej: „Fotografem”).

§ 1

 1. Fotograf zobowiązuje się do wykonania: rodzinnej/ciążowej/noworodkowej sesji zdjęciowej, lub sesji biznesowej.
 2. Sesja rodzinna obejmuje wykonanie zdjęć dla jednej rodziny do 5 osób, chyba że strony postanowią inaczej. Sesja biznesowa obejmuje wykonanie zdjęć dla jednej osoby, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 2
Miejscem wykonania dzieła jest siedziba fotografa, chyba że strony ustalą inne miejsce. Wskazanie miejsca nie jest zmianą umowy i może być uzgodnione za pomocą korespondencji elektronicznej lub w inny sposób.

§ 3
Fotograf zobowiązuje się do wykonania zdjęć zgodnie z pakietem min lub standard. Szczegółowy opis pakietu znajduje się w ofercie fotograficznej, która stanowi integralną część umowy i jest na stronie: www.olgahoffman.com

§ 4

 1. Fotograf zobowiązuje się do:
  a – zaaranżowania studia fotograficznego lub wskazania odpowiedniej lokalizacji na zdjęcia.
  b – udzielenia wskazówek i pomocy przy pozowaniu
  c – wykonania podstawowego retuszu zdjęć zgodnie z własnym stylem wykonywanych fotografii (podstawowy retusz skóry z zachowaniem naturalnej struktury, poprawienie kontrastu, zbalansowanie kolorów oraz usuwanie drobnych zanieczyszczeń na zdjęciu)
  d – udzielenia informacji, jak najlepiej przygotować i ubrać się do sesji.
 2. Na życzenie zamawiającego może zostać wykonany dodatkowego retusz (np. wycinanie tła, wygładzanie ubrań, głęboki retusz), który podlega indywidualnej wycenie i jest płatny dodatkowo.

§ 5
Na życzenie zamawiającego fotograf może zapewnić w ramach dodatkowej płatnej usługi osobę wykonującą profesjonalny makijaż lub fryzurę.
Koszt dodatkowej usługi wynosi 150-200 zł.

§ 6

 1. Termin wykonania sesji znajduje się w ofercie. W razie spóźnienia na sesję powyżej 30 minut sesja zostaje odwołana.
 2. Miejsce wykonania sesji znajduje się w ofercie.

§ 7

 1. Fotograf realizuje dzieło własnym staraniem, przy użyciu własnych narzędzi i na własnych materiałach.
 2. Fotograf oświadcza, że wykona fotografie z najwyższą starannością na jaką wskazuje jego doświadczenie i na odpowiednim poziomie technicznym.

§ 8

 1. Wizja artystyczna zdjęć zależy od fotografa, ale uwzględni on sugestie zamawiającego. Fotograf nie jest zobowiązany do wykonania usługi, która odbiega od jego wizji artystycznej, dotyczy to również sposobu obróbki zdjęć.
 2. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z twórczością i portfolio fotografa i w pełni ją akceptuje.

§ 9
Fotograf nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego.

§ 10

 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz fotografa wynagrodzenia w wysokości opisanej w ofercie.
 2. Wynagrodzenie jest płatne w następujący sposób:
   100 zł należnego wynagrodzenia jest płatne tytułem zaliczki w celu rezerwacji terminu w momencie rezerwacji sesji.
   pozostała część należnego wynagrodzenia jest płatna w dniu wykonania sesji gotówką lub w terminie do 2 dni przed terminem sesji
 3. W razie braku zapłaty zaliczki w terminie wykonawca ma prawo odwołać sesję.
 4. W razie odwołania sesji przez zamawiającego może zostać ustalony inny termin wykonania sesji.
 5. Fotograf może wstrzymać się z przekazania dzieła w przypadku niedokonania płatności w umówionym terminie.

§ 11
W ciągu 3 dni roboczych od dnia sesji fotograf zobowiązuje się do przekazania zamawiającemu materiału do wglądu w celu wyboru zdjęć do obróbki. Zamawiający zobowiązuje się do wyboru zdjęć w ciągu 5 dni , po tym czasie wyboru dokonuje Fotograf. Ponowne wgranie galerii to koszt 20 zł. Odbitki są do odbioru / wysłane do 21 dni od daty wyboru ujęć w pakiecie.

§ 12
Przekazanie dzieła nastąpi w terminie 14 dni roboczych od momentu wyboru zdjęć przez zamawiającego. Dzieło zostanie przekazane drogą elektroniczną.
Pliki od dnia wyboru Fotograf przechowuje pół roku.Po tym czasie są usuwane z dysków i nie ma możliwości ich odzyskania.

§ 13

 1. Zdjęcia zostaną przekazane przez fotografa w formacie cyfrowym:
  JPG, 300 DPI, sRGB oraz JPG, 72 DPI, RGB

§ 14
W przypadku wyboru przez zamawiającego zdjęć ponad wybrany pakiet zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dodatkowe ujęcia w kwocie 40 zł (czterdzieści złotych) za każde ujęcie, w przeciwnym wypadku fotograf nie podejmie się obróbki dodatkowych ujęć i nie zostaną one przekazane w produkcie końcowym.

§ 15
Zamawiający nie może żądać od fotografa przekazania wszystkich zdjęć wykonanych podczas sesji zdjęciowej, jak również jakichkolwiek surowych plików graficznych w formacie RAW lub JPG, jeszcze sprzed obróbki cyfrowej.

§ 16
Fotograf zapewnia, że zdjęcia są pozbawione wad prawnych.

§ 17
Zamawiający ma prawo do reklamacji związanych z jakością usługi, które powinien zgłosić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania fotografii. Reklamacje należy składać drogą mailową: olga@olgahoffman.com . Zamawiający otrzyma odpowiedź w związku z reklamacją w ciągu 3 dni roboczych.

§ 18

 1. Fotograf przenosi autorskie prawa majątkowe do dzieła na rzecz zamawiającego, na następujących polach eksploatacji:
  a – zwielokrotnianie dowolną techniką fotografii
  b – nieodpłatne udostępnianie fotografii i ich kopii, również na stronach internetowych zamawiającego
  c – prawa osobiste użytkowe pozwalające bez ograniczeń kopiować i powielać zdjęcia w dowolnej postaci
 • z zastrzeżeniem, że każdy egzemplarz fotografii będzie oznaczony logo fotografa lub informacja o fotografie zostanie zamieszczona w sposób wyraźny obok fotografii.
 1. Zamawiający nie jest uprawniony do przenoszenia nabytych na podstawie umowy majątkowych praw autorskich na jakiekolwiek podmioty trzecie.
 2. Wykorzystanie zdjęć do celów komercyjnych, takich jak reklamowanie, promowanie, działania marketingowe własnych usług i opakowania jakiegokolwiek produktu, sprzedaży itp. wymaga uprzedniej pisemnej zgody Fotografa.

§ 19
Zamawiający zapewnia, że rozpowszechnianie fotografii nastąpi z poszanowaniem autorskich praw osobistych fotografa, zwłaszcza prawa do integralności fotografii.

§ 20
Fotograf nie jest zobowiązany do wykonania usługi, która odbiega od jego wizji artystycznej, dotyczy to również sposobu obróbki zdjęć. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z twórczością i portfolio fotografa i w pełni ją akceptuje.

§ 21
Fotograf zezwala na publikację zdjęć w internecie, prasie lub innego typu mediach wyłącznie z umieszczonym na zdjęciu logo fotografa.

§ 22

 1. Strony zgodnie ustalają, że fotograf ma prawo do wykorzystania i rozpowszechnienia dzieła na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej i zarobkowej fotografa.
 2. Zamawiający wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez fotografa swojego wizerunku utrwalonego na fotografiach, w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej i zarobkowej fotografa m.in. poprzez umieszczaniu egzemplarza takiej fotografii na stronie internetowej fotografa, w materiałach marketingowych fotografa lub innych.
 3. Zamawiający zobowiązuje się, że nie wycofa zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej, przez okres 25 lat od dnia zawarcia umowy.
 4. Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody na publikację zdjęć przez Fotografa, należy to zgłosić fotografowi w dniu sesji.

§ 23
Zamawiający oświadcza, że w sposób jasny i zrozumiały został poinformowany przez fotografa o przysługujących mu prawach związanych z ochroną danych osobowych zamawiającego, w szczególności o prawie żądania od fotografa, jako administratora danych osobowych dostępu do nich, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także o prawie do wystąpienia ze skargą do organu nadzorczego oraz możliwości wycofania zgody na ich przetwarzanie.

§ 24
W celu uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie ustalają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie zobowiązania fotografa wobec zamawiającego z tytułu pozowania oraz wyrażenia zgody na rozpowszechnianie fotografii z wizerunkiem zamawiającego/modela

§ 25

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności lub wyraźnej zgody obu stron wyrażonej w formie elektronicznej.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

§ 26
Zamawiający ma prawo do anulowania rezerwacji sesji do trzech dni przed terminem sesji, wówczas otrzyma całkowity zwrot zaliczki. Jeżeli termin jest krótszy, fotograf zaproponuje inny termin sesji.
W celu anulowania rezerwacji należy napisać na adres email: olga@olgahoffman.com